Taptoe – wo 7 apr. 2004

Na de fractiebijeenkomst van woensdagmorgen ben ik gaan werken aan een brief met vragen aan het college omtrent een brief die zij een week eerder aan het bestuur van de taptoe gestuurd hebben. De taptoe ‘dreigt’ namelijk door bezuinigingen van defensie uit Breda weg te gaan, omdat het goedkoper is een indoor-taptoe te organiseren in bijvoorbeeld de Brabanthallen in Den Bosch, dan een buitentaptoe in Breda. En Breda heeft geen evenementenhal. In die brief schreef het college dat Breda druk bezig was met het realiseren van een evenementenhal (iets waar de raad overigens nog niet eens over beslist heeft) en dat de taptoe best een paar jaartjes in Breda kon blijven wachten.

Om de keuze voor het taptoe-bestuur wat makkelijker te maken, bood de wethouder ook nog eens 200.000 euro subsidie per jaar om tot die tijd buiten verder te kunnen gaan. En dat ging ons wel erg ver, want er zijn genoeg andere evenementen die ook in de financiële problemen zijn en (een gedeelte van) dat geld ook best kunnen gebruiken. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere dingen waarop in Breda ook moet worden bezuinigd.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Breda
verzending per fax

Breda, 7 april 2004

Betreft: Vragen ex. artikel 41 RvO omtrent ‘Taptoe’

Geacht college,

Onlangs hebben wij een afschrift van een brief mogen ontvangen aan De heer Van Dam van de Nationale Taptoe. Deze brief is om drie redenen van politiek groot belang.

Ten eerste concludeert U dat het program van eisen van de taptoe sterke overeenkomst vertoont met de uitgangspunten voor een eventueel evenementencomplex op de voormalige vuilstort Bavelse Berg. In een eerdere commissievergadering was medegedeeld dat een groot aantal Bredase evenementen geen behoefte had aan een evenemententerrein buiten de stad. De taptoe is daarop wellicht nu een uitzondering. Het is echter ongepast in de richting van de taptoe nu al deze plannen voor te leggen, daar de raad nog geen besluit heeft genomen over de realisatie ervan. U bent zelfs al bereid ‘details’ in de richtlijnen aan te passen aan de eisen van de taptoe. Dat vinden wij een verkeerde volgorde van handelen.

Op de tweede plaats doet U de organisatie van de taptoe een toezegging met betrekking tot de financiën. Allereerst merkt U op dat de sponsoring en subsidie vanuit de gemeente ’ten minste gehandhaafd blijft’, wat impliceert dat over een extra gemeentelijke bijdrage valt te praten. Ook bent U meer dan bereid om garant te staan voor eventuele tekorten die zullen ontstaan. Hoewel U een slagje om de arm houdt (er zal toch echt een voorstel naar de raad gaan) toont U met deze opstelling weinig begrip voor het budgetrecht van de raad. Een bespreking in de commissie had voorafgaande aan deze brief moeten plaatsvinden. Niet, zoals nu het geval is, op basis van een voorstel van Uw college nadien. U stelt de raad dan voor een voldongen feit en dat kan in het dualisme toch niet de bedoeling zijn.

Daarnaast schept U met deze opstelling een precedent. Er zijn genoeg andere evenementen die op dit moment kampen met tekorten op de lopende begroting, vanwege het wegvallen van sponsorgelden of anderszins. Nog onlangs werd duidelijk dat een aantal kleine culturele initiatieven in de problemen komt als gevolg van de veranderde regelgeving omtrent de gesubsidiëerde arbeid. De taptoe is met de weggevallen ondersteuning van defensie dus geen uitzondering. Bent U ook bereid voor de andere evenementen en initiatieven garant te staan indien zich tekorten voordoen? En zult U ook voor andere evenementen een extra inspanning leveren om sponsors te vinden? Of is dit voorrecht alleen voorbehouden aan de taptoe?

Tot slot onzerzijds nog een suggestie. Eerder hebben wij U al eens de suggestie gedaan de taptoe te laten plaatsvinden in het NAC-stadion. Het zou aanzienlijk kunnen schelen in de organisatiekosten, daar er al tal van voorzieningen aanwezig zijn, niet in de laatste plaats een grote tribune, die dan niet meer gebouwd hoeft te worden. De Trip van Zoudtlandkazerne zou dan eindelijk vrij kunnen komen voor de in Breda zo nodige woningbouw. Bent U nu eindelijk bereid dit voorstel eens serieus te onderzoeken? En zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie GroenLinks,
Selçuk Akinci

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *